BNP tillväxt


Den reala BNP tillväxten är den viktigaste faktorn om Du vill titta på hur välmående och dynamiskt ett lands ekonomi är. En hög tillväxt, som samtidigt är mer långsiktigt hållbar än andra länder, brukar leda till att valutans värde ökar. Anledningen till detta är att utländska aktörer blir mer intresserade att investera i ett framgångsrikt land på frammarsch.

Alla vill investera i snabbväxande länder

Företag i länder med en högre BNP tillväxt än de flesta andra länder, tenderar att också öka sin omsättning, vinst och i många fall även sin vinstmarginal snabbare.

Det leder till att många aktörer vill investera i det land med högst ekonomisk tillväxt, via direkta investeringar eller via köp av aktier i företag som ar aktiva i landet.

En stark BNP tillväxt är oftast förknippad med en stram penningpolitik från landets centralbank, med en relativt hög ränta, för att hålla inflationen under kontroll. En hög ränta attraherar samtidigt ännu fler investerare till landet (eftersom räntan brukar vara högre än andra länder med längre BNP tillväxt).

En positiv kapitalbas ger starkare valuta

De ovan nämnda faktorerna leder normalt till att landets finansiella balans blir positiv, dvs. mer kapital kommer in i landet än vad som flödar ut. Det resulterar i en ökad efterfrågan av landets valuta och därmed högre valutakurs.

Ekonomiska cykler och trender

Genom att titta på BNP tillväxten i förhållande till andra länder får man en bild av den långsiktiga trenden av en valutas efterfråga. Det är dock viktigt att påpeka att det är trenden som är det viktigaste att fokusera på. Just vid trendbyten så kan valutakurserna förändras ofta och kraftigt. Med trendbyte avses en inledning på en konjunkturuppgång eller konjunkturnedgång.

Pågående inledning eller avbrott av ekonomiska cykler leder till volatila valutakurser – något som ofta uppskattas av många valuta-traders. Att växelkursen blir volatil vid sådana tillfällen är normalt, eftersom valutahandlare börjar diskontera ett visst händelseförlopp i valutakurserna redan i ett väldigt tidigt skede.

Sen om det verkligen blir ett trendskifte så måste Du räkna ut dess styrka och beräkna hur långvarigt den nya trenden kommer att hålla i sig.

Hur kan vändpunkter i ekonomiska cykler identifieras?

För att hitta trendbyten bör Du titta på avgörande statistik, t. ex företagens kapacitetsutnyttjande, nyregistrering av bilar, industrins orderingång, nybyggnation av bostäder, inköpschefernas framtidstro, industrins investeringar etc.

Det är viktigt att påpeka sambandet mellan bytesbalansen och kapitalbasen, vilka tillsammans skapar ett lands totala betalningsbalans. Denna styr den totala efterfrågan för en valuta och därmed dess växelkurs. Därmed är det viktigt att titta på både bytesbalansen och kapitalbalansen för att få en uppfattning om en valutas värdering.

Om kapitalbalansen är negativ, så behöver det inte alltid leda till en valutakursförsvagning. Om bytesbalanssaldot är positiv och kanske större än kapitalbalanssaldot, leder det till en växelkursförstärkning.

Bytesbalansen och kapitalbalansen har olika vikt beroende pa hur ett lands ekonomi ser ut. För en liten ekonomi som är exportberoende, t. ex Sverige, så är det kanske viktigast att titta på handeln med utlandet. För stora och dynamiska ekonomier som inte är beroende av exporten utan mest av den interna konsumtionen, t. ex USA, så är BNP tillväxten ett ytterst viktigt mått att titta efter.

‹‹ Föregående artikel (Värdering av valutor)Nästa artikel (Inflation) ››
Artikel skriven av Athanasios Karagiannis.

Något som vi har glömt eller missat om centralbanker och interventioner? Tveka då inte att kontakta oss.