Utrikeshandeln

Utrikeshandelns påverkan av valutakurser

Handel mellan länder är en av anledningarna till att valutahandel uppstår och är en av de viktigaste faktorer som påverkar valutakurserna på lite längre sikt.

Värdet av all export och import av varor och tjänster kallas för bytesbalans.

Genom att titta på ett lands bytesbalans med omvärlden över en längre period, så kan man se hur välmående och konkurrenskraftig ett lands ekonomi är.

Konkurenskraftiga ekonomier brukar ha en positiv bytesbalans, eftersom man över en längre period brukar exportera mer än vad som importeras, vilket i sin tur ladder till att valutakursen stärks eftersom efterfrågan på landets >>valuta är större än utbudet.

Genom att analysera bytesbalansen med omvärlden får man en fingervisning om ett lands ekonomi, medan om man analyserar bytesbalansen mellan enstaka länder för man en mycket bättre förståelse om valutans styrka och växelkurs.

The trend is your friend

Det som påverkar valutas växelkursen är inte själva storleken på bytesbalanssaldot utan dess trend. Bytesbalansen kan ha ett positiv saldo, dvs att ett land exporterar mer än de importerar. Men om exporten minskar så är det ett tecken på att valutan kan kommer att försvagas i framtiden. Det krävs dock lite mer djupgående analyser för att avgöra om trenden kommer att hålla i sig eller om det rör sig om en kortsiktig avvikelse från den långsiktiga trenden.

Vilka varor dominerar utrikeshandeln?

Det är också väldigt viktigt att titta på vilka varor och tjänster som ett lands export huvudsakligen består utav. Oftast är det en bra idé att titta på om ett land importerar konsumtionsvaror eller investeringsvaror.

Handel med konsumtionsvaror

Består största delen av konsumtionsvaror så kan det påverka valutakursen negativt, eftersom dessa produkter sällan används för att skapa något värde, samtidigt som konsumtionsvaror sällan ökar i värde. Konsumtionsvarornas värde minskar snarare successivt, för att till slut upphöra helt, t. ex bilar.

Handel med investeringsvaror

När importen domineras av investeringsvaror brukar det ledda till att valutakursen stärks. Investeringsvaror brukar användas för att skapa värde, om man importerar maskiner leder det till högre produktivitet som ökar konkurrenskraften som sedan ökar exporten som påverkar bytesbalansen positivt.

Exporten och växelkurser

Exporten är det också viktig att titta närmare på; vilka varor och tjänster den består utav och hur diversifierad den är. Vid vissa tillfällen leder exportens struktur till stor volatilitet i en valutas växelkurs. Om exporten domineras av en enda produkt brukar det ses som en negativ faktor, eftersom även små svängningar i efterfrågan kan leda till stora förändringar i bytesbalansen och därmed stora förändringar i valutakursen.

Sedan är det viktigt att analysera om exporten består av industriprodukter, bilar, eller andra varor med låg förädlingsvärde så som råvaror och andra enklare produkter. Om man till exempel exporterar bara råvaror, råolja, finns det risk till en volatil valutakurs om oljepriset ar volatil.

Om vi tar Norge som exempel där råolja dominerar landets export, så brukar den norska kronan vara volatil, eftersom exportintäkterna varierar kraftigt beroende på råoljas marknadspris. Om oljepriset går upp ledder det till att valutakursen går upp eftersom exportintäkterna ökar.

‹‹ Översikt av Makro-artiklarNästa artikel (Centralbanker och interventioner) ››

Något som vi har glömt eller missat om växelkurser och utrikeshandel? Tveka då inte att kontakta oss.

Artikel ‘Fakta om växelkurser, bytesbalans & utrikeshandel’ är skriven av Athanasios Karagiannis.