Riksbankens prognoser och räntebana för 2010

Svenska riksbankens tal vidhöll att sveriges ränta planeras ligga stabilt fram till hösten 2010. Ingves pekade på risken med en potentiell fastighetsbubbla om nuvarande räntenivåer vidhålls för länge.

Han fortsätter: “Vi tror att ränterna kommer att vara avsevärt mycket högre om några år”. Under 2011 kommer räntan förmodligen gå upp rejält; från under 1 % till 3 %. Åtminstone om vi ska tro på nuvarande prognos från Riksbanken.

Varför behölls svenska räntan oförändrad?

Allt tyder på att återhämtningen i den ekonomin fortsätter, samtidigt som inflationstrycket tyckts fortsätta vara lågt framöver.

Med Riksbankens inflationsmål på 2 procent och för att samtidigt understödja den ekonomiska återhämtningen beslöt Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent.

Vice riksbankschef, Lars E.O. Svensson, reserverade sig dock mot beslutet att lämna reporäntan oförändrad. Han förordade istället en sänkning av räntan till 0 procent och en reporäntebana 0,25 procent under huvudscenariots räntebana till och med tredje kvartalet 2010. Lars E.O. Svensson menar att en sådan reporäntebana innebär en bättre avvägd penningpolitik med lägre arbetslöshet som följd, effektivare resursutnyttjande och en KPIF-inflation närmare målet, utan att medföra några problem för de finansiella marknadernas funktionssätt eller den finansiella stabiliteten.

Ingves positiv om svenska kronan under 2010

Stefan Invges tror också på en stärkt krona redan under 2010, trots en osedvanligt låg styrränta. Vad hans bedömning grundas på är dock oklart.

Vad tror du själv om svenska kronan och utvecklingen för Sverige under 2010?