Rörliga växelkurser

Fakta om valutakurser & rörliga växelkurser. Artikel skriven av Athanasios Karagiannis.

Prissättning av valuta med rörlig växelkurs

Hur bestäms växelkurser för valutor som anammar rörlig växelkurs? Vilka faktorer styr hur ett lands valuta utvecklas? Läs vidare så får du en lättolkad och utförlig beskrivning av prissättningen av valuta i länder med rörlig växelkurs.

Teoretisk prissättning av valuta vid rörlig växelkurs

Rent teoretiskt så bestäms en valutas värde i förhållande till en annan valuta på samma sätt som för alla andra varor och tjänster; utbud och efterfrågan. Om efterfrågan för en viss valuta ökar, allt annat lika, så förstärks valutans kurs. Låt oss visa det mer utförligt genom ett exempel med den svenska och amerikanska bytesbalansen.

Bytesbalansen

Om efterfrågan för svenska varor i USA ökar efter lyckade satsningar från svenska modeföretag i New York, samtidigt som efterfrågan för amerikanska varor i Sverige står stilla eller minskar, så leder det till att efterfrågan för svenska kronor blir större än efterfrågan för USD. Därmed bör den svenska kronan, åtminstone teoretiskt, stärkas gentemot den amerikanska dollarn.

Vice versa gäller om efterfrågan för en valuta är svag. Om Sveriges export till USA minskar, allt annat lika, leder det till att efterfrågan för svenska kronor är längre än efterfrågan av US Dollar. Därmed borde den svenska kronan försvagas gentemot dollarn. Men det som beskrivs ovan, bytesbalansen av varor och tjänster mellan två länder, är inte den enda anledningen till att handel mellan två valutor uppstår.

Kapitalbasen: Valutakurser och penningströmmar mellan länder

Efterfrågan och utbudet av en valuta uppstår också av andra anledningar – på grund av det kapital som kommer in eller ut ur ett land som används till direkta investeringar, investeringar i aktier, privata och statliga lån samt av förändringar i centralbankers valutareserv.

Allt detta kallas for kapitalbalansen. Bytesbalansen och kapitalbalansen skapar ett lands betalningsbalans gentemot utlandet, vilket är grunden till att utbud och efterfrågan for en valuta uppstår.

Enkel matematik, eller hur?

Men riktigt så enkelt är det egentligen inte, eftersom mycket av en valutornas värde bygger på dagens utbud och efterfråga, men också mycket på de förväntningar som de olika aktörerna (forex traders, hedgefonder, exportföretag, centralbanker etc) på valutamarknaden har om valutans utbud och efterfråga i framtiden.

Vad påverkas valutakurser av på lång och kort sikt

Det leder till många faktorer som påverkar valutakurserna och kan delas in i två grupper; faktorer som påverkar en valutas utbud och efterfråga på kort sikt och faktorer som påverkar på lite längre sikt.

Med lång sikt åsyftas ett år och de faktorer som påverkar är av makroekonomisk karaktär. Här handlar det om relativa jämförelser, i de två ekonomier varje valuta representerar, om deras framtida utvecklingen i faktorer som inflation, handel, BNP-förväntningar och räntenivåer.

Med kort sikt avses ett år eller mindre. Här handlar det om mer allmänna förväntningar som landets finanser, landets politiska stabilitet och centralbankens agerande som påverkar en valutas utbud och efterfråga.

Växelkurser under extrema marknadsförhållande

I vissa extrema fall kan kortsiktigt alla ovanstående faktorer slås ut. Sådana fall uppstår vid krig och vid extrema ekonomiska depressioner då det råder stor osäkerhet om framtiden, vilket gör det nästan omöjligt att beräkna hur valutors utbud och efterfråga kommer att se ut i framtiden. Det skapar oftast massutflykt från små valutor till stora och stabila valutor som US Dollar och Euron. Den avgörande faktorn som styr i denna typ av extremfall är psykologi, som oftast leder till att små och svaga valutor blir kortsiktigt kraftigt undervärderade.